Menu

Algemene Reisvoorwaarden

Mambo Jongerenreizen

Algemene Reisvoorwaarden

ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND VAN REISONDERNEMINGEN (ANVR)

Mambo maakt deel uit van Travel Division B.V. en is onder lidnummer 05722 aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en bij de Vereniging van de ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden vind je op de site van Mambo en op de site van de ANVR. Wij verwachten dat je kennisneemt van deze voorwaarden waarin onze wederzijdse rechten en plichten staan. Voor meer informatie verwijzen wij je uitdrukkelijk naar de website www.anvr.nl.

Mambo Jongerenreizen

Mambo Jongerenreizen

Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Mambo gebruik van STO Garant. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Mambo wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

 

Stichting Calamiteitenfond Reizen

Mambo is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle op deze website en op de website gepubliceerde reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. De verplichte bijdrage aan het calamiteitenfonds bedraagt €2,50 per boeking. Dit geldt niet voor reizen binnen Nederland.
Meer info: www.calamiteitenfonds.nl

 

DUURZAAM TOERISME

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties zijn in ANVR-verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen.

ECPAT

Wij steunen actief het ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij willen je vragen met ons alert te zijn op het misbruik van kinderen.

ANVR TOURINGCAR CLASSIFICATIE

De ANVR-organisatoren van touringcarreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen en te publiceren. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Tourist Class en Royal Class. De touringcars hebben voor allebei de categorieën dubbele beglazing, toilet aan boord, een koelkast, een koffiezetapparaat, twee passagiersdeuren aan de rechterzijde, luchtvering, een stereo geluidsinstallatie en airconditioning.

MEER BOEKERS

Indien u een reis voor uzelf boekt en ook andere deelnemers, is de boeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

UITSLUITING DEELNAME

Mambo behoudt zich het recht om klanten die reeds hebben geboekt alsnog vóór vertrek uit te sluiten van deelname wegens gewichtige omstandigheden (artikel 17 van de ANVR Reisvoorwaarden). Onder gewichtige omstandigheden rekent Mambo ondermeer het gedrag; indien het gedrag van een klant hiertoe aanleiding geeft kan de betreffende persoon van deelname worden uitgesloten. Dat wil zeggen gedurende de reis of het vervoer van en naar de bestemming. Wanneer blijkt dat de reiziger door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet in staat is om het programma te volgen, of belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren, blijkt te zijn achtergehouden, behouden wij ons het recht voor om de reiziger onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten.

DE BETALING

Aanbetaling
In jouw boekingsbevestiging staat een aanbetalingsbedrag vermeldt. De aanbetaling is 30% van de totale reissom, de reservingskosten, €2,50 voor het Calamiteitenfonds en voor zover van toepassing de premie voor de annulerings- en/of de reisverzekering inclusief de poliskosten. Dit aanbetalingsbedrag dien je binnen 7 dagen na ontvangst van jouw boekingsbevestiging over te maken.

Restant reissom
Het restant van de reissom dient uiterlijk acht weken voor vertrek in ons bezit te zijn. Bij boeking binnen acht weken voor aanvang van de reis, dien je na ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur de totale reissom per direct te voldoen. Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, alsnog het recht een geboekte reis te annuleren en je van deelname uit te sluiten. In dat geval worden de annuleringsvoorwaarden aangehouden en worden de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening gebracht.

Werking STO Garant

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op jouw boeking, dan betaal je de reissom niet aan Mambo, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt jouw reissom tot na afloop van jouw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Mambo niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

REISDUREN

Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als hele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

WIJZIGING REISSOM

Alle in het programma genoemde prijzen zijn per persoon, uitgaande van en gebaseerd op (brandsrof)prijzen, geldkoersen en belastingen zoals deze bekend waren ten tijde van het drukken van de brochure. Wanneer zich hierin wijzigingen voordoen kunnen de prijzen worden aangepast. Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft Mambo het recht om tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen. Als de volledige reissom volledig is voldaan, mag vanaf zes weken vóór vertrek de verhoging niet meer worden doorbelast. Er geldt dan een prijsgarantie. 

REISBESCHEIDEN

De benodigde reisbescheiden worden ca.1 week voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van de geboekte reis) in de Vakantielounge klaargezet, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde reden overschreden moet worden, bijvoorbeeld wanneer vliegtickets nog niet in ons bezit zijn. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator.

WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Je hebt het recht om na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen door te geven (bijboeken van personen, excursies e.d.) tot drie weken voor de datum van vertrek. Mambo zal, voor zover mogelijk proberen deze wijzigingen door te voeren. Hiervoor wordt een bedrag van €35,00 (eventueel vermeerderd met kosten van de leverende organisatie) in rekening gebracht. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Bij het alsnog afsluiten van een reisverzekering worden geen extra kosten in rekening gebracht. Een reeds afgesloten verzekering laten vervallen is helaas niet mogelijk. Vul daarom jouw aanmeldingsformulier zo zorgvuldig mogelijk in.

IN DE PLAATSSTELLING*

Als je, om welke reden dan ook, niet kunt deelnemen aan een reeds geboekte vakantie, dan kan iemand anders op jouw plaats ingeboekt worden, mits tijdig bij Mambo bekend gemaakt (artikel 11 van de ANVR Reisvoorwaarden). Aan deze zogenaamde ‘’in de plaatsstelling’’ zijn in ieder geval de eerdergenoemde wijzigingskosten (à €35,-) verbonden, alsmede de extra kosten van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners. Voorwaarde is wel dat je zelf de aanmelding dient te regelen van degene die jouw plaats inneemt. 

* Indien eventuele trein- of vliegtickets al zijn geprint, is in de plaatsstelling helaas niet meer mogelijk.

ANNULERING DOOR MAMBO

Indien jouw reis niet door kan gaan door bijvoorbeeld te weinig deelnemers, behouden wij ons het recht een reis te annuleren. Je ontvangt hiervan uiterlijk 14 dagen voor datum van vertrek van de reis telefonisch of schriftelijk bericht. Waar mogelijk zal een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief worden aangeboden, soms tegen afwijkende (prijs) condities. Wanneer Mambo moet besluiten een reis te annuleren, is het niet mogelijk de door uzelf gemaakte kosten i.v.m. deze reis (bijvoorbeeld visum en inentingen) bij Mambo te declareren. Het kan voorkomen dat een groep in de weken voor vertrek kleiner wordt door late annuleringen. Wij annuleren jouw vakantie dan niet meer. Gelukkig komt dit zelden voor, maar wij vragen jouw begrip voor een eventuele kleinere groepssamenstelling.

ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Indien je door omstandigheden de reis moet annuleren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Hieronder vind je de verschuldigde kosten, gebaseerd op het aantal dagen vóór vertrek waarop je annuleert (bij annuleringen buiten kantooruren is de eerstvolgende werkdag bepalend):

  • Tot de 42ste dag: de aanbetaling
  • Vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag: 35% van de reissom
  • Vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag: 40% van de reissom
  • Vanaf de 21ste dag tot de 14de dag: 50% van de reissom
  • Vanaf de 14de dag tot de 5de dag: 75% van de reissom
  • Vanaf de 5de dag tot de vertrekdag: 90% van de reissom
  • Op de vertrekdag of later: de volledige reissom

Naast het bovenstaande percentage van de reissom zullen eerder berekende reserveringen eventuele wijzigingskosten gefactureerd blijven. Uitzondering op het hierboven genoemde is het bij Mambo geboekte vervoer. Ongeacht het tijdstip van annuleren zijn de annuleringskosten hiervoor altijd 100%. Indien je een reden hebt die binnen de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij valt en een annuleringsverzekering hebt afgesloten, zullen deze kosten in principe door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed. Behalve de verzekeringspremie, deze wordt nooit door de verzekeringsmaatschappij vergoed. Wij raden iedereen aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, ongeacht de duur van de reis, de hoogte van de reissom en het tijdstip van boeking.

Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk door een mail te sturen naar info@mambo.nl.

N.b.: Het is helaas niet mogelijk een reis kosteloos te laten vervallen. Als je vandaag hebt geboekt en morgen door een onvoorziene situatie moet annuleren, zijn daar altijd annuleringskosten aan verbonden, conform de ANVR Reisvoorwaarden (artikel 12).

EERDER HEEN- OF TERUGVLIEGEN

Voor de verre reizen is het soms mogelijk om op andere data te vliegen dan in de brochure vermeld staat. Als je dit wenst kunnen we dit voor je regelen. Hiervoor wordt €45,- aan jou in rekening gebracht.

PROGRAMMA WIJZIGINGEN

In overmachtsituaties veroorzaakt door bijvoorbeeld wijzigingen in dienstregelingen, natuurrampen, politieke conflicten, mechanische pech en weersomstandigheden kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, of kan een reis zelfs komen te vervallen Van wijzigingen voor de datum van vertrek word je direct op de hoogte gesteld. Wanneer door een overmachtsituatie tijdens een reis wijzigingen optreden, wordt hierover met de groep overlegd. De reisleiding neemt uiteindelijk de beslissing en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de reisroute, (activiteiten) programma, dagindeling en zaken betreffende accommodatie en vervoer.

ONTEVREDEN OF KLACHTEN

De reisbegeleiding en uitvoerders ter plaatse zijn er om de reis zo aangenaam mogelijk te maken. Indien je tijdens de reis fouten of andere onvolkomenheden constateert, meld dit dan direct bij de Mambo reisbegeleider of de verantwoordelijke uitvoerder ter plaatse. Zij zullen dan proberen het probleem te verhelpen. Mocht de reisleiding geen oplossing voor je hebben of wordt jouw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan verzoeken wij je direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland (24 uur bereikbaar op noodnummer). Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat op het moment dat je jouw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct wat gedaan kan worden. Na thuiskomst is het natuurlijk niet meer mogelijk de problemen op te lossen. Indien het contact met ons hoofdkantoor niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, ben je verplicht dit schriftelijk, voorzien van een volledig ingevuld klachtenformulier, binnen twee maanden na afloop van de reis te melden via info@mambo.nl. Voor verdere informatie verwijzen wij je naar de ANVR reisvoorwaarden. Wij zullen er alles aan doen om jouw vakantie te doen slagen en nemen klachten zeer serieus. Vanwege het persoonlijke karakter van vakantie- en reiservaringen dienen klachten individueel te worden ingediend. Groepsklachten (d.w.z. mede of namens andere reizigers) kunnen wij derhalve niet in behandeling nemen.

AANSPRAKELIJKHEID

Mambo is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reis. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en gewoonten en van de beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de aard van de reis. Mambo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers. Noch enige andere aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis, anders dan bepaald in de ANVR Reisvoorwaarden. Dit geldt tevens voor alle organisaties en reisbegeleiders waar Mambo mee samenwerkt. Degene die een reis boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere medereizigers die hij/zij aanmeldt. Mambo is gedurende jouw verblijf niet aansprakelijk voor schade, verlies of vernieling. De kosten zullen ten alle tijde door desbetreffend persoon moeten worden vergoed.

ANDERE CULTUREN – FLEXIBELE INSTELLING

Zodra je de eerste stappen zet in een ander land met een andere cultuur zul je merken dat de zaken vaak anders gaan dan we gewend zijn: andere eetgewoontes, verschillende soorten van begroetingen, grote gastvrijheid of misschien wel een voorzichtige gereserveerdheid. Interesseer je in de andere culturen en gewoontes, sta er voor open en pas je aan. De reisomstandigheden kunnen van een andere standaard zijn dan de door ons zo normaal geachte westerse maatstaven. Tropische landen brengen tropische weersomstandigheden met zich mee. Strakblauwe luchten kunnen snel afgewisseld worden met hevige regenbuien en andersom. De regentijd wil niet meteen zeggen dat het dagenlang afgebroken regent, en een bui kan voor de hoognodige afkoeling zorgen na een verzengende hitte. Weersomstandigheden kunnen vaak een directe invloed hebben op de lokale infrastructuur. Bijvoorbeeld wegen die blank komen te slaan, pech onderweg of dienstregelingen die gewijzigd worden kunnen ons beletten de vooropgezette reisroute uit te voeren. Mambo kan om deze redenen geen enkel dag tot dagprogramma garanderen. Doet zich een situatie voor waarbij niet aan de verwachtingen voldaan kan worden, wees dan flexibel en maak er het beste van. Ook dit hoort bij een avontuurlijke of actieve vakantie.

RISICO’S BIJ ACTIVITEITEN EN/OF BERGSPORT

Mambo besteedt bij de organisatie van het reisaanbod veel aandacht aan de veiligheid en een verantwoorde uitvoer van onze reizen en activiteiten. In de wandel- en bergsport en tijdens activiteiten bestaat er een verhoogd risico op blessures en ongelukken (vallen, lawines, steenslag, hoogteziekte, bevriezing etc.). Ondanks het preventieve en kundig handelen van begeleiders, instructeurs en UAIGM berggidsen kunnen voorvallen niet volledig uitgesloten worden. De risico’s dient de deelnemer zelf te dragen. Ook ervaren en/ of gediplomeerde begeleiders, berggidsen of sportinstructeurs zijn niet onfeilbaar. Er kunnen zich situaties voordoen in de bergen tijdens sporten die niet volledig beheersbaar zijn. Het is slechts de taak van de organisatie en begeleiding risico tot een minimum te beperken. Een begeleider of instructeur behoudt zich het recht voor om te besluiten een activiteit te staken of af te wijken van het vooropgezette reisplan of route. In berggebieden, canyons e.a. kunnen kleine voorvallen ernstige gevolgen hebben vanwege de afstand en bereikbaarheid voor hulpdiensten, transport e.a. Deelnemers dienen dan ook ten alle tijden alert te zijn op de veiligheid en zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Mambo zal persoonsgegevens behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.org). De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de reserveringsopdracht of boeking, reclamedoeleinden en verstrekken van deelnemerslijsten aan derden.

Eigen reisleider

Met leeftijdsgenoten

Geen grote groepen

100% geregeld

Inpak Deal
15 Dagen
11% Korting
1.598 1.796
Inpak Deal
15 Dagen
13% Korting
1.645 1.898

Belangrijk. Veilig boeken.

We zijn aangesloten bij o.a. de ANVR, STO Garant en de Calamiteitenfonds.